Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików
cookies sklepu internetowego
bus-parts.pl
Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych
(zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu
internetowego bus-parts.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony
internetowej, udostępnionej pod adresem URL: bus-parts.pl, zwanej
dalej „Sklepem”.
SPIS TREŚCI
1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH.
2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE.
3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I
REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ OBRONY PRZED NIMI.
4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
PRZESYŁANIA NEWSLETTERA.
5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ.
6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.
7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA.
8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH.
9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ
PRZETWARZANE.
10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ
PRZETWARZANE.
11. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE.
12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH.
13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH.
14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI.
15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA.
16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB
OPROGRAMOWANIA.
17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.
§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach
Sklepu są działający w ramach BusParts.pl s.c. J. Grzesiak, J. Drzewicz z
siedzibą w Koszalinie (75-016) przy ul. Bojowników o Wolność i
Demokrację 14, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod
numerem NIP 6692561834 oraz REGON 389058363, wspólnicy: Jakub
Grzesiak z siedzibą w Koszalinie (75-351) przy ul. Tatarkiewicza 7b/1,
zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP
6692435851 oraz REGON 389025984 oraz Jarosław Drzewicz z siedzibą
w Koszalinie (75-351) przy ul. Spokojna 6/2, zarejestrowany w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 6721404423 oraz REGON
331424614.
Wspólnicy spółki cywilnej działają na zasadzie współadministrowania
danymi osobowymi, przetwarzanymi za pośrednictwem sklepu
internetowego bus-parts.pl. Współadministratorzy ponoszą solidarną
odpowiedzialność z tytułu realizacji uprawnień osób, których dotyczą
przetwarzane dane osobowe, w tym realizacji obowiązków
informacyjnych.
Ze współadministratorami danych można się skontaktować pod numerem
telefonu: 731 852 852 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@bus-parts.pl.
§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich
przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych). Gdy informujemy o:
6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe
na podstawie otrzymanej zgody,
6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe,
ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia
działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w
celu wypełnienia obowiązku prawnego,
6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w
celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I
REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY
PRZED NIMI
1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji
zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem,
możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia
działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się
na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy
dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania
roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym
interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na
ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na
podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim
przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o
prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi
roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych
odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do
realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów
prawa.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym
w pkt 2, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych
danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi
poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług
przewozowych, dostawca oprogramowania służącego do obsługi
faktur, dostawca usług płatności elektronicznych i bankowych,
dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni
dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.
§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA
NEWSLETTERA
1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera.
Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane
osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może
zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i
tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
wcześniejszego przetwarzania danych.
4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania
udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy
przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas
przesyłania newslettera.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych
danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług
IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi
wysyłania newslettera.
§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA
POWIADOMIEŃ
1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych
powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki
internetowej. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności,
przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego
przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści reklamowe,
handlowe lub marketingowe.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i
tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
wcześniejszego przetwarzania danych.
4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania
udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy
przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas
przesyłania powiadomień.
5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej
przeglądarce internetowej.
6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych
danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.
8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i dostawca usługi
wysyłania powiadomień.
§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU
BEZPOŚREDNIEGO
1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu
bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy
odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły
naszej oferty.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.
f) RODO.
3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla
celu realizacji.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych
uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług
IT, dostawca usługi poczty elektronicznej.
§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA
1. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
typ i język przeglądarki,
data i godzina zapytania,
liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy
odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest
prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu
przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W
tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej
niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania
zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby
niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.
f) RODO.
4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do
realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów
prawa.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak
podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.
§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego
odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie.
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak
z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego
niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych
kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:
Dostawca usług przewozowych / kurierzy: FedEx Express
International B.V., Attn: Legal Department, Taurusavenue 111, 2132
LS Hoofddorp (Holandia); DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15,
02-274 Warszawa.
Dostawca usług IT: Polkomtel sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-
673 Warszawa.
Hostingodawca: SOTE Jakubowicz sp.j., ul. Wolsztyńska 2, 60-361
Poznań.
Dostawca usług poczty elektronicznej: SOTE Jakubowicz sp.j., ul.
Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań.
Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: InsERT
S.A., ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław; e-Pulpit24.pl, ul.
Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz.
Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci
usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania
każdorazowego zapotrzebowania.
Dostawca usługi wysyłania newslettera: SOTE Jakubowicz sp.j., ul.
Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań.
Dostawca usług płatności elektronicznych: Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.
Dostawca usług bankowych: Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa.
§9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień.
Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy
dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do
uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych
informacji o:
celach przetwarzania,
kategoriach odnośnych danych,
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych,
a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię
danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie
wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia,
informacji udzielimy również drogą elektroniczną.
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących
Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących
Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej
zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących
Ciebie danych,
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego,
Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących
przypadkach:
gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający
nam sprawdzić ich prawidłowość,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się
usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej
stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie
wpływa.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a
nami,
jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i
prawnie uzasadnionych interesów, lub
opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.
Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
§10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień.
Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy
prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie
udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na
zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane
osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać
te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,
jeżeli przetwarzanie odbywa się:
na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by
dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art.
6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba
że wykażemy istnienie:
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy
czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności Twojej osoby, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie
będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.
§11. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE
Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie
stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i
zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie,
smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są
przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z
powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies
możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy
kategorie:
Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony
internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies
uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim
urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych
stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie
internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności
strony internetowej nie będzie ograniczone.
Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie
spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub
poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony
internetowej nie będzie ograniczone.
Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie
fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go.
Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej
nie będzie ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików
cookies:
pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies,
wyodrębniamy:
nasze pliki cookies,
pliki cookies podmiotów trzecich.
§12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:
uwierzytelnianie dostępu,
utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,
„zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych
formularzy (opcjonalnie),
„zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.
Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i
przyjemniejsze.
§13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane
polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.
GOOGLE
Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w
ramach usług:
Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny
jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi
Google Ads,
Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań
i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu.
Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W
szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako
dane osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług
zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących
Sklep, a także oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje
na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP,
domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane
geograficzne.
Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
FACEBOOK
Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way,
Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone:
Reklamowe tagi pixelowe, stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker
Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Są to elementy
publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie
informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a
także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym
Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w
jego panelu użytkownika
Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane
polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.
Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć na
wymienionych stronach internetowych oraz tutaj: https://www.eregulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.
§14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody użytkownika.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać
cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na
wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować
ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet
uniemożliwić to korzystanie.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym,
poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie
zapoznania się z jego warunkami,
za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.
§15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób
automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim
urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie
danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony
internetowej Sklepu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest
przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji,
w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu,
obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna
może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.
§16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub
oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na
tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki
prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z
polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po
wejściu na nie lub przed ich instalacją.
§17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie
opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez
publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies
publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż
w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego
nowego brzmienia.