Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie
internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub
zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających
oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym
czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i
odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a
jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy,
zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez
Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci
Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w
wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a
także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty
elektronicznej.
6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez
Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz
transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem
telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.
§2. Rejestracja konta w sklepie
1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje
zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez
Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.
2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest
udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in.
zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i
bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i
wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest
udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego
jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie
opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i
dotyczących Klienta danych lub informacji.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach
marketingowych przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,
mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę
informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta.
Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej
chwili.
8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy
użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a
następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta
Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w
dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez
wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy,
np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
§3. Wyszukiwarka Towarów
1. Sprzedawca udostępnia Klientom funkcyjność, jaką jest
wyszukiwarka Towarów.
2. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze
wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.
3. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy
użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta.
4. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie
wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu
1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony
internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień
Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji
zamówienia.
2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka
Klient wybiera metodę Dostarczenia i płatności.
3. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta
Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako
Klient zalogowany.
4. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta
Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:
1. przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane.
Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego
użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
2. z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient
przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
3. przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient
przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
5. Podczas składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:
1. swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe,
2. dane adresowe w celu Dostarczenia Towarów,
3. dane rozliczeniowe.
6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez
wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za
zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w
szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego
przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy
przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w
zamówieniu.
8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie
właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż
zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
9. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do
momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez
Sprzedawcę.
10. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie,
anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę
adresu Dostarczenia.
11. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości
przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją
powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą
telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić
odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje
modyfikacji zamówienia:
1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co
skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na
część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której
Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje
przeliczeniem wartości zamówienia.
12. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z
zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi pkt powyższy poczytuje się
za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu
zawarcia umowy Sprzedaży.
13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje
poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta
zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży,
a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia,
w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W
przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić
Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze
wskazaniem poprawnych danych.
14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z
przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży,
złożonej przez Klienta.
§5. Zamówienia telefoniczne
1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na zakup Towarów
drogą telefoniczną.
2. W celu złożenia telefonicznego zamówienia na zakup Towaru,
należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu numerów
telefonów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, a
następnie złożyć zamówienie ustnie.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia telefonicznego przez
Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie
wiadomości e-mail, zawierającej informacje o treści zawieranej
umowy. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki
zawartej umowy Sprzedaży, a także dane Klienta, w celu
umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W
przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić
Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze
wskazaniem poprawnych danych.
4. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany
potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną
wiadomość Sprzedawcy.
5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy Sprzedaży jest równoznaczne
z jej zawarciem.
§6. Sprzedaż
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży
Towarów na odległość.
2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy
do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy
ceny Towarów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii
promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny
Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania
zapasu Towarów podlegających promocji.
4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do
Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia
przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku
zmiany zamówienia przez Klienta.
8. Wydanie Towarów odbywa się:
1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za
pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres
podany przez Klienta,
2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez
Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 8:00-
16:00 oraz w soboty w godz. 8:00-14:00.
9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod
Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są
opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich
informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu
zapłaty przez Klienta.
11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich
Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie
wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za
pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka
została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo
żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.
§7. Płatności
1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie
cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej
Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze
są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość
podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia
Towaru i wybranej formy płatności.
3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed
złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia
Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary
wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami
pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.
5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu
świadczonych Usług Sprzedaży:
1. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie
stacjonarnej Sklepu,
2. gotówką lub kartą przy odbiorze za pobraniem od
Przewoźnika,
3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o
numerze: 53 1240 1428 1111 0011 0658 3400,
4. na podstawie proformy przesłanej na adres e-mail podany w
zamówieniu.
7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody
płatności gotówką,
2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności
przelewem tradycyjnym,
3. w terminie wskazanym na proformie.
8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w
przypadku:
1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia
opłaconego przed realizacją,
3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem
reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów.
9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji,
chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się
dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez
Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient
wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły
sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
§8. Newsletter
1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie
Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod
adres poczty elektronicznej Klienta.
2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola
aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym
formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie
internetowej Sklepu.
3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest
podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest
dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i
zawarcia umowy w jej przedmiocie.
4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez
zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może
dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,
mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę
informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta.
Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej
chwili.
6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy
następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego
pośrednictwem.
7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas
nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu
Klienta na listę newslettera.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może
zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy
użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z
subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w
obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie
oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w
wiadomości e-mail lub liście.
§9. Gwarancje
1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub
dystrybutora.
2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia
gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia
Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w
tym oświadczeniu.
3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi
dokument gwarancyjny.
§10. Reklamacje
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w
przypadku jej udzielenia.
2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do
reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających
z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem
Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania
przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do
wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających
z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi
przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających
z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie
wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem
lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny
Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór
stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się
zamieszczenie:
1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu
odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z
nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży
zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej
okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
6. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w
celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest
obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres
Sprzedawcy, na jego koszt.
7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:
1. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
2. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach
gwarancyjnych.
8. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia
otrzymanej reklamacji:
1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w
zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego
metody wniesienia reklamacji,
2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w
warunkach gwarancyjnych.
9. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który
po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta,
Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
10. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi
nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo
przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
11. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do
Klientów niebędących Konsumentami.
§11. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za
pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość
można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL
http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na
stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z
pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz
szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
§12. Odstąpienie od umowy
1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do
odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku
do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14
dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm
wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy,
stanowiącego załącznik do Regulaminu.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
Regulaminu.
4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić
Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru
przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w
przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Towar.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§13. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują
się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce
prywatności i plików cookies Sklepu.
§14. Warunki licencyjne
1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu
nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w
celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem
niniejszych warunków.
2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep,
kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące
do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez
Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to
również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty
lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług,
stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych
do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani
uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie
rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów
lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych
praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów,
obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i
odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu
i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za
pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać
utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów
pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać
informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą
pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach
naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub
normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i
niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i
powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne
prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze
lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej,
nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i
niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na
następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony
internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia
telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia
telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z
zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią
punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze
Sklepu.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do
Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
1. bezprawnych,
2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób
trzecich,
4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub
naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści
pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków
lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do
rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści,
które naruszają postanowienia Regulaminu.
§15. Obowiązywanie i zmiana regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego
opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów
prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z
powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących
świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści
na stronie internetowej Sklepu.
4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed
datą jego zmiany.
5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze
strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia
obowiązywania jego nowego brzmienia.
6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie
Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas
nieoznaczony.
§16. Postanowienia końcowe
1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami
zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz
nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w
stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz
nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów
niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami
technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za
pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub
Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez
przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego
rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.
4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do
Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego
dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania
umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią
związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z
przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku
niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne
albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i
skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast
nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać
będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co
by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
§17. Definicje użyte w regulaminie
Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego
przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem
Przewoźnika.
Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych
w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa
powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera
ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta
za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu
niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie
zamówień Towarów przez Klienta.
Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we
współpracy ze Sprzedawcą.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi
świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz
Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony
internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: bus-parts.pl.
Sprzedawca to BusParts.pl s.c. J. Grzesiak, J. Drzewicz z siedzibą w
Koszalinie (75-217) przy ul. Morska 109a ,
zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP
6692561834 oraz REGON 389058363, prowadzona przez Jakuba
Grzesiaka z siedzibą w Koszalinie (75-351) przy ul. Tatarkiewicza 7b/1,
zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP
6692435851 oraz REGON 389025984 oraz przez Jarosława
Drzewiczuka z siedzibą w Koszalinie (75-351) przy ul. Spokojna 6/2,
zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP
6721404423 oraz REGON 331424614, będąca usługodawcą,
administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się
skontaktować pod numerem telefonu: 731 852 852 oraz przy użyciu
adresu e-mail: info@bus-parts.pl.
Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę
na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do
przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy
oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w
celu Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na
podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu.
Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności
stron.